Home Woody Baby's Meisjes Jongens Dames Heren Outlet Lookbook Billie-Ray x Woody Mando Mandrill Karla Krokodil Axel Axolotl Studio Woody for Boys & Girls! Woody Bodywear Désiréenew Winkels Nieuws Contact

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website nuitdefolie.be van de NV Lingerie Fragile, met ondernemingsnummer 0836.870.765 en maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 436 (hierna ‘de verkoper‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Nuit de Folie wordt geplaatst via nuitdefolie.be.

De website van de NV Lingerie Fragile werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Bij onduidelijkheden kan u steeds mailen naar info@nuitdefolie.be. U krijgt dan spoedig in antwoord op al uw vragen.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via nuitdefolie.be.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via info@nuitdefolie.be voor bijkomende inlichtingen of via het contactformulier onder de rubriek ‘contact‘. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

De kosten van levering binnen België, én in het Buitenland worden héél duidelijk in het winkelmandje vermeld. Voor afgeprijsde artikelen is de verzending altijd betalend. 

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard.

Er kan tot op heden NIET betaald worden met cadeaucheques. Cadeaucheques zijn enkel geldig in onze Nuit de Folie winkels. Cadeaucheques zijn onbeperkt geldig.

Cadeaucheques kunnen NIET omgeruild of gewisseld worden voor geld. 

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland en Luxemburg.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor. Afhalen in één van onze Nuit de Folie winkels is NIET mogelijk.

Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 7 werkdagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 14 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

6. Reserveren

Artikelen reserveren of voorbehouden is niet mogelijk op nuitdefolie.be.

7. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel (met uitzondering van afgeprijsde artikelen) kan binnen veertien kalenderdagen GRATIS worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in één van de Nuit de Folie winkels. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking met originele aangehechte labels, samen met het correct ingevulde retourformulier. De klant kan meteen ruilen in één van onze Nuit de Folie winkels of krijgt meteen een tegoedbon. Enkel de aankoopwaarde van de artikels geldt, eventueel gemaakte leveringskosten worden niet vergoed!

Afgeprijsde artikelen worden NIET teruggenomen of geruild.

De ontvangen tegoedbon kan worden gebruikt in één van onze Nuit de Folie winkels, en is 3 maanden geldig. Tegoedbonnen kunnen niet geruild worden voor contant geld.

Deze tegoedbon is niet cumuleerbaar met andere kortingen of acties. Voor eventueel betaalde leveringskosten wordt GEEN tegoedbon opgemaakt.

De klant kan - op eigen kosten - ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. De klant dient evenwel op voorhand zijn retour te melden via info@nuitdefolie.be
Het artikel dient - na bevestiging van uw retourmail - dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Nuit de Folie, Dendermondesteenweg 475 - 9070 Destelbergen. Na ontvangst van het artikel in de originele verpakking én met origineel aangehechte labels, krijgt de klant een promotiecode toegezonden via mail. Enkel de waarde van de artikels geldt, eventueel gemaakte leveringskosten worden niet vergoed!

De promotiecode kan worden aangewend bij een volgende aankoop op nuitdefolie.be. Deze promotiecode kan enkel online worden gebruikt, niet in de Nuit de Folie winkels, én is 3 maanden geldig.

De geleverde artikelen kunnen heel licht verschillen in afwerking in vergelijking met de getoone illustraties in de webshop. Op basis hiervan kan geen retourrecht ingeroepen worden.

8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Lingerie Fragile NV, Dendermondesteenweg 436 - 9070 Destelbergen.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met via info@nuitdefolie.be.

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

14. Getrouwheidsprogramma.

De koper krijgt een kortingscode op het aangekochte goed van de nieuwe collectie, welke kan gebruikt worden bij aankopen van de daaropvolgende order. Deze code blijft gedurende 1 jaar geldig.

Het percentage wordt berekend op de totaalprijs exclusief verzending en kadoverpakking.
De berekening wordt toegepast op het netto bedrag na vermindering van de laatste kortingscode. De kortingscode is enkel geldig op nuitdefolie.be (niet in de Nuit de Folie winkels)

Bij de aankoop van een waardebon wordt er geen kortingscode toegekend aan de koper, dit voordeel gaat naar de persoon die de waardebon opgebruikt. 

Op solden artikelen, outlet en speciale acties tenzij anders vermeldt, wordt geen kortingscode toegekend. 

© 2022 Lingerie Fragile NV - BTW BE 0836.870.765 - info@nuitdefolie.be - algemene voorwaarden - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle acties en promoties van Nuit de Folie! Inschrijven is gratis.